Three OaksKlik om onze app te openenOpenen

 

 

Dienstverlenings documenten

DvD RisicoDvD VermogenDvD HypotheekDvD Pensioen

 

 

Wat is een dienstverleningsdocument?

Met het dienstverleningsdocument weet je wat je ongeveer aan kosten kunt verwachten. Het gaat wel om de gemiddelde kosten. In individuele gevallen kan de rekening hoger of lager uitvallen. 

Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een financiële dienstverlener. Jouw adviseur of bemiddelaar is verplicht het jou te geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Hij is ook verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website aan te bieden.

Bij welke producten verplicht?

Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij de volgende producten:

 • Uitvaartverzekeringen 
 • Levensverzekeringen 
 • Bankspaarproducten 
 • Deelnemingen in een beleggingsfonds 
 • Hypotheken 
 • Betalingsbeschermers 
 • Overlijdensrisicoverzekeringen 
 • Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Informatie in het dienstverleningsdocument

Het dienstverleningsdocument bevat onder andere de volgende informatie:

 • Of er wordt geadviseerd en of dit op basis van objectieve analyse is 
 • Of er een contractuele verplichting bestaat om slechts voor bepaalde aanbieders te adviseren 
 • Of hij uitsluitend eigen producten adviseert 
 • De kosten die gemiddeld per advies in rekening worden gebracht
 • Advies- en bemiddelingskosten

Soorten dienstverleningsdocumenten

Er zijn vier verschillende type dienstverleningsdocumenten, gericht op:

 1. een hypotheekvraag 
 2. opbouwen van vermogen 
 3. werkgeverspensioen 
 4. het afdekken van risico’s

Gebruik het dienstverleningsdocument om door te vragen en te vergelijken

Het dienstverleningsdocument is een handig hulmiddel om de juiste vragen te stellen aan de financiële dienstverlener. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doet hij bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doet hij niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Het dienstverleningsdocument helpt je ook om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken. Dit kan helpen bij het maken van een keuze voor een type dienstverlener. Ga je voor advisering door een zelfstandig adviseur of kies je voor een bank of verzekeraar? De dienstverleningsdocumenten zien er hetzelfde uit. Zo kun je op een makkelijke manier de kosten en de werkzaamheden naast elkaar leggen.

Andere documenten

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld zoudenworden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.
Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid
Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd - klantbelang centraal
 • lange termijn doelstelling - transparant, eenvoudig
 • voldoen aan wet en regelgeving
 • adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving beloning
De volgende beloningsconcepten komen voor binnen onze onderneming.

 • Vast salaris+vakantiegeld. Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
 • Winstafhankelijke uitkering. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om een tantième uit te keren. Dit is afhankelijk van de bedrijfsresultaten en de directie beslist hierover.
 • Reiskostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
 • Onkostenvergoeding. Een aantal (functiegebonden) medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding voor kosten die gemaakt worden t.b.v. de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Studiekosten. Bij medewerkers die een studie volgen, die bijdraagt aan het verhogen van de kennis binnen het assurantiekantoor, worden de volledige studiekosten vergoed.
 • Auto van de zaak. Aan een aantal (functiegebonden) medewerkers kan een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
 • Deelname aan premievrije collectieve pensioenregeling.

Beloningsmodel onderneming
Onze onderneming handelt altijd in het belang van de klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • beloning o.b.v. provisie (door aanbieder) - beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
 • beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant)
 • combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Deze beloningsvormen worden kenbaar/transparant gemaakt aan de klant in ons dienstverleningsdocument. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het vastgelegde inducementbeleid (minimum en maximum beloning en of dienstverleningsdocument). Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing
Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:

 • continuïteit van de onderneming
 • beheersbaarheid van personeelskosten
 • onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • verloop personeel

Transparant beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en in ons dienstverleningsdocument. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond. Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant staat centraal). Van een beheerst beloningsmodel gaan géén prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Evaluatie beloningsbeleid
Jaarlijks vindt door de directie een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt er een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden, zoals:

 • voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
 • zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging? En waarop is dat gebaseerd?