Voorkom dat de fiscus uw voornaamste erfgenaam wordt!

Eens komen we te overlijden. Bij een estate planning ofwel nalatenschapsplanning wordt gekeken naar de juridische en fiscale mogelijkheden om vermogen over te dragen aan een volgende generatie.

Belangrijk is dat u bedenkt wat u na uw overlijden aan uw erfgenamen wilt nalaten. Hebt u kinderen, wilt u geld aan anderen (familie, vrienden, instellingen) nalaten? Aan de hand van de situatie van u en uw partner wordt gekeken wat uw opties zijn.

Bij estate planning gaat het over het opgebouwde vermogen over te dragen aan erfgenamen. Daarom kijken we naar wat uw wensen zijn met betrekking tot de overgang van uw vermogen naar een volgende generatie. Bij een slimme estate planning kunnen aanzienlijke fiscale voordelen worden gerealiseerd

Three Oaks kijkt daarom naar de samenhang van eventuele huwelijkse voorwaarden, testament, schenkingen en verzekeringen.

Aan de hand van uw wensen, de uitkomsten van de inkomensplanning en de uitkomsten van de vermogensplannning geven wij u handvatten om tot een voor u best passende ‘inrichting van uw nalatenschap’ te komen. .

Het advies wordt vastgelegd in een nalatenschapsplan. Het plan van Three Oaks is maatwerk en helpt u bij moeilijke vraagstukken rondom overlijden zodat u volledige grip houdt op uw zaken.

Wilt u gebruik maken van de expertise van Three Oaks en een nalatenschapsplan laten opstellen, maak dan nu een afspraak. Wij informeren en adviseren u graag over alle mogelijkheden.

Estate planning is feitelijk een stappenplan maken, deze uitvoeren en periodiek checken:

Stap 1: Inventarisatie van uw vermogen

Hiervoor wordt al uw vermogen uit spaargeld, aandelen, lijfrenten, banksparen, vastgoed en uitstaande leningen etc. bij elkaar opgeteld. Vervolgens inventariseren wij uw schulden. Het saldo is uw actuele vermogen

Stap 2: Beschikbaarheid van het vermogen

Bij alle vermogensbestanddelen  noteren wij in het plan de geschatte waarde en wanneer het beschikbaar komt. Wanneer valt bijvoorbeeld de lijfrente vrij, wanneer zijn de aandelen liquide te maken, welke looptijden hebben uw spaardeposito’s en zo verder.

Stap 3: Hoeveel vermogen heeft u zelf nodig

Belangrijk is natuurlijk het antwoord op de vraag hoeveel vermogen u zelf nodig heeft. Heeft u uw vermogen nodig als bron van inkomen? Hoe lang heeft u het nodig. Aan de hand van uw leeftijd en uw wensen bepalen wij samen hoeveel vermogen u zelf nodig heeft. Omdat niemand weet hoe oud hij zal worden, is het goed om met een behoorlijke marge rekening te houden!

Stap 4: Wat is het vrij beschikbare vermogen?

Als u het vermogen dat in de loop van de tijd beschikbaar komt vermindert met wat u zelf nodig heeft, blijft het vrij beschikbare vermogen over dat u eventueel aan uw partner, kinderen of anderen kunt schenken. Heeft u nog vermogen op het moment dat u komt te overlijden, dan kunt u een en ander regelen via uw testament!

Stap 5: Verdeling van vermogen

Tot slot bepaalt u wie hoeveel van uw vermogen tijdens uw leven en bij uw overlijden van u krijgt.

Estate planning is van belang voor iedereen die iets na te laten heeft. Indien u een groot vermogen heeft of indien u een eigen bedrijf heeft, zijn de belangen en de besparingen groter

Maar ook bij een eigen woning of een spaarpotje is estate planning van belang!

Zélf nalatenschap regelen?


Gaat u het zélf regelen? Maak dan gebruik van onderstaande to-do list!

Wellicht dat u tot de conclusie komt dat het inschakelen van Three Oaks u veel werk uit handen kan nemen.

1 - Testament

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

De overledene kan in zijn testament hebben bepaald wie zijn erfgenamen zijn. Heeft de overledene geen testament gemaakt dan is het wettelijk erfrecht van toepassing. Via het Centraal Testamentenregister kan worden nagevraagd of de overledene een testament heeft gemaakt.

Wilt u meer informatie hierover, dan is ons kantoor u graag van dienst.

2 - Erfgenamen

Erfgenamen hebben de keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle goederen en schulden van de overleden persoon. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Als u bezittingen van de overledene verkoopt of op een andere manier onttrekt aan eventuele schuldeisers, heeft u volgens de wet de erfenis zuiver aanvaard. Dat is ook het geval als u openstaande rekeningen betaalt.

Three Oaks kan u adviseren bij het nemen van de juiste beslissing.

3 - Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op het banktegoed van de overledenen. De bank vertelt in welke gevallen een verklaring van erfrecht nodig is.

Verklaring van erfrecht door notaris

Een notaris maakt op verzoek een verklaring van erfrecht op. Een verzoek kan alleen worden ingediend door iemand die de verklaring nodig heeft voor het afwikkelen van de erfenis.

4 - Volmacht

Is er een testament, dan heeft de overledene waarschijnlijk één erfgenaam gemachtigd om de erfenis af te handelen,  de executeur genoemd. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar er kan ook een buitenstaander worden aangewezen voor deze taak. Is er geen executeur aangewezen of is er geen testament, dan is het handig als de erfgenamen samen iemand aanwijzen die alles gaat regelen.

Ook hiermee kan ons kantoor u helpen. De erfgenamen kunnen ervoor kiezen om de Register Executeur van ons kantoor een volmacht te geven!

5 - Boedelbeschrijving

In bepaalde gevallen wordt door de wet voorgeschreven dat een boedelbeschrijving dient te worden gemaakt. Een boedelbeschrijving van de nalatenschap is – kortgezegd – een overzicht van de bezittingen en schulden van erflater. Daarbij wordt ook de waarde van de goederen (die geschat of getaxeerd is) en de hoogte van de schulden genoemd.

Klik hier voor een voorbeeld van een boedelbeschrijving voor een nalatenschap op de website van de rechtspraak. Wanneer het opmaken van een notariële boedelbeschrijving verplicht is, dient u een notaris in te schakelen.

6 - Kennisgeving

Lidmaatschappen en abonnementen moeten worden stopgezet. Dat geldt ook voor de digitale lidmaatschappen en abonnementen (social media!).

Ook andere instanties, zoals bijvoorbeeld pensioenfonds of banken, dienen over het overlijden te worden geïnformeerd.

7 - Lopende zaken

De uitvaartverzorger zal het overlijden doorgeven aan de gemeente, waarna het overlijden wordt ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Automatisch worden daardoor de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst op de hoogte gebracht.

Op het laatst bekende adres zal de correspondentie ten behoeve van de overledene binnenkomen.

Three Oaks helpt nabestaanden met het verkrijgen van toegang tot apparatuur van de overledene voor dierbare herinneringen, antwoorden op vragen of voor het afwikkelen van zaken. Dat doen wij via Accountgenie  waarmee nabestaanden zelf of met hulp accounts en abonnementen van de overledene kunnen beëindigen.

8 - Administratie

De administratie van de overledene moet eventueel op orde worden gebracht en worden afgewikkeld. Binnenkomende post moet worden afgehandeld en verder moet worden nagegaan of er schulden moeten worden betaald. Ook moet worden gekeken naar vorderingen en verzekeringsuitkeringen. Maar denk ook aan bankzaken, beleggingen, aflossing hypotheken e.d. 

Al met al veel werk. Met de hulp van onze RegisterExecuteur kan de administratie snel worden geordend en afgehandeld.

9 - Inboedel & woonhuis

De inboedelgoederen moeten worden verdeeld onder de erfgenamen of de goederen moeten worden verkocht. Dit kan soms problemen geven.

Ook met betrekking tot de woning van de overledene moeten beslissingen worden genomen. De eigen woning van de overledene moet waarschijnlijk worden verkocht. Wat is de juiste waarde van de woning? Kan de hypotheekschuld volledig worden afgelost met de verkoopopbrengst? Three Oaks kan de verkoop van de woning begeleiden en de financiële consequenties voor u in kaart brengen.

Had de overledene een huurwoning dan moet de huur worden opgezegd. Met de verhuurder moeten vervolgens afspraken worden gemaakt over de oplevering van de woning. Ook dient de woning van de overledene leeg en schoon te worden opgeleverd.

10 - Belastingen

De belastingzaken van de overledene moeten ook worden afgerond. Allereerst dient de laatste aangifte inkomstenbelasting te worden ingediend en eventueel de overige belastingzaken van de overledene te worden afgerond. 

Daarnaast speelt de erfbelasting een rol. Erfgenamen moeten deze belasting betalen over hetgeen zij verkrijgen uit de nalatenschap. Er zijn vrijstellingen en er gelden verschillende tarieven. Zowel de tarieven als de vrijstellingen zijn afhankelijk van de relatie van de erfgenamen met de overledene.

De RegisterExecuteur kan voor u uitrekenen of u erfbelasting moet betalen. Mocht erfbelasting verschuldigd zijn dan kan de RegisterExecuteur de aangifte erfbelasting voor u opstellen.

11 - Verdeling

Als alle voorgaande zaken zijn doorlopen en alle administratieve, financiële en fiscale zaken van de overledene zijn afgerond, kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Het is belangrijk dat iedere erfgenaam krijgt wat hem/haar toekomt.

Indien de RegisterExecuteur de afwikkeling van de nalatenschap heeft geregeld, legt hij rekening en verantwoording af en zorgt hij er voor dat iedere erfgenaam zijn erfdeel krijgt. Tot slot bewaart de RegisterExecuteur het nalatenschapsdossier voor de erfgenamen.