Documenten & downloads

Documenten & downloads


Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld zoudenworden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.
Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en de onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid
Bij het opstellen van het beloningsbeleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
 • maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd - klantbelang centraal
 • lange termijn doelstelling - transparant, eenvoudig
 • voldoen aan wet en regelgeving
 • adviseur geeft te allen tijde passend advies

Beschrijving beloning
De volgende beloningsconcepten komen voor binnen onze onderneming.

 • Vast salaris+vakantiegeld. Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een loonsverhoging plaatsvinden.
 • Winstafhankelijke uitkering. Jaarlijks bestaat de mogelijkheid om een tantième uit te keren. Dit is afhankelijk van de bedrijfsresultaten en de directie beslist hierover.
 • Reiskostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen de fiscaal toegestane mogelijkheden.
 • Onkostenvergoeding. Een aantal (functiegebonden) medewerkers ontvangen een onkostenvergoeding voor kosten die gemaakt worden t.b.v. de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Studiekosten. Bij medewerkers die een studie volgen, die bijdraagt aan het verhogen van de kennis binnen het assurantiekantoor, worden de volledige studiekosten vergoed.
 • Auto van de zaak. Aan een aantal (functiegebonden) medewerkers kan een auto van de zaak worden toegewezen door de directie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
 • Deelname aan premievrije collectieve pensioenregeling.

Beloningsmodel onderneming
Onze onderneming handelt altijd in het belang van de klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief. Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • beloning o.b.v. provisie (door aanbieder) - beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
 • beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant)
 • combinatie van bovenstaande beloningswijzen

Deze beloningsvormen worden kenbaar/transparant gemaakt aan de klant in ons dienstverleningsdocument. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het vastgelegde inducementbeleid (minimum en maximum beloning en of dienstverleningsdocument). Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing
Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:

 • continuïteit van de onderneming
 • beheersbaarheid van personeelskosten
 • onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen
 • verloop personeel

Transparant beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website en in ons dienstverleningsdocument. Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond. Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant staat centraal). Van een beheerst beloningsmodel gaan géén prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Evaluatie beloningsbeleid
Jaarlijks vindt door de directie een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt er een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden, zoals:

 • voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
 • zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
 • zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging? En waarop is dat gebaseerd?

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Three Oaks. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Via deze website van Three Oaks vindt u informatie over financiële producten en diensten en van onze dienstverlening. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Three Oaks zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Three Oaks niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Three Oaks garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Three Oaks wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Three Oaks links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Three Oaks worden aanbevolen. Three Oaks aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Three Oaks niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Three Oaks en/of met Three Oaks gelieerde Partners. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Three Oaks of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Three Oaks behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.